Potravinové alergie

Alergienapotraviny.cz

Dítě s potravinovou alergií ve škole

Potravinovou alergií trpí nejméně 4-7 % dětí. Ke 20 % alergických reakcí po potravině dochází ve školách. Až ⅔ škol mají mezi žáky alespoň 1 dítě s rizikem anafylaxe.

Velmi důležitá je spolupráce rodičů se školou.

Před tím než nastoupí vaše dítě do školy, snažte se získat maximum informací o potravinové alergii vašeho dítěte. Předejte informace zaměstnancům školy, včetně zaměstnanců stravovacího provozu.

Každý rodič by měl upozornit a vysvětlit

– jakým potravinám se jeho dítě musí vyhnout

– příznaky alergické reakce

– význam léčby, první pomoci při reakci

– správný postup použití autoinjektoru

Snažte se vytvořit plán a opatření pro vaše dítě tak, aby nebylo kvůli svému onemocnění znevýhodněno a mohlo se zapojit do aktivit se svými spolužáky.

POKUD JE VAŠE DÍTĚ VYBAVENO BALÍČKEM PRVNÍ POMOCI, KTERÝ OBSAHUJE AUTOINJEKTOR S ADRENALINEM, LÉKY A INHALAČNÍ SPREJ, MUSÍ JEJ MÍT STÁLE U SEBE!

Co se týká podání či aplikace léků, nemají pedagogičtí pracovníci povinnost podávat ve škole dětem žádné léky. Na druhou stranu to legislativa ani nezakazuje. Optimální je pokusit se se školou na případné aplikaci léků domluvit.

Platí povinnost poskytnout první pomoc v případě ohrožení života. Anafylaxe jednoznačně patří mezi vážné, život ohrožující reakce a podání léků z balíčku první pomoci je v mnohých případech život zachraňující. Pokud jedinec potřebnou pomoc neposkytne, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, může být stíhán podle trestního zákoníku.

Je vhodné, aby rodiče informovali pedagogické pracovníky o tom, že je dítě alergické, jak se alergie může projevit a že je vybaveno pohotovostními léky. Po dohodě se školou mohou rodiče, nejlépe písemně, požádat školu o podání či aplikaci léků podle připojeného vyjádření lékaře.

Žádost rodičů škole může vypadat takto :


Žádost rodičů škole může vypadat takto : Náš syn/dcera: …………………………. nar. ……………bytem: ….………………………. navštěvuje vaši školu. Dítě je alergické a může u něj vzniknout alergická reakce. Dítě je vybaveno pohotovostními léky a prosím o jejich podání či aplikaci podle přiloženého vyjádření lékaře.

V ………….. dne……… podpisy zákonných zástupců dítěte


Návod k poskytnutí první pomoci vyplní váš lékař. Akční plán laické pomoci při alergické reakci obsahuje důležité informace pro opatrovatele, pedagogické pracovníky, vedoucí táboru, doprovodu při výletech a podobně.

V letošním roce zahájila v rámci České pediatrické společnosti činnost Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Jejím cílem je zlepšení postavení dětí s chronickým onemocněním ve školách i školkách. Důvodem jsou stále se vyskytující situace, kdy je dětem vyžadujícím trvalou nebo pohotovostní aplikaci léků během vyučování odmítán přístup ke vzdělání. Cílem činnosti pracovní skupiny je nová právní úprava řešící mimo jiné podávání nezbytné medikace. Členové PAPRSK jsou členy této pracovní skupiny. Výsledkem by měla být Smlouva mezi školou a rodiči, která by podrobně řešila situace spojené s řešením akutní alergické reakce. Dalším cílem je zajištění stravování u dětí s potravinovou alergií – optimálně možností podávání domácí stravy ve školách a zejména školkách, což bohužel dosud není vždy možné.